Doradztwo  |  Rekrutacja  |  Zatrudnienie   Profesjonalne Rozwiązania HR  

Szanowni Państwo,

 

W związku z planowanym projektem połączenia, Zarządy spółek:

 

WYG International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 numer 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159877, NIP 5272238184, o kapitale zakładowym w wysokości 600 000,00 zł

 

WYG PSDB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 numer 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000211904, NIP 5261663995 o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł  

 

WYG HR Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 numer 7, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000469011, NIP 5252558483, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł

 

działając na podstawie art. 500 § 21 w zw. z art. 499 § 1 pkt 1 i art. 498 Kodeksu spółek handlowych, uzgodniły Plan Połączenia Spółek, który zamieszczamy poniżej: